Kelulusan Pelan Lanskap

Dokumen /Pelan yang perlu disediakan untuk mengemukakan permohonan:
3 perenggu pelan landskap
1 kertas linen (diwarnakan)
2 kertas biasa (diwarnakan)
 
Syarat-syarat lain perlu dipatuhi
 
1. Pelan-pelan dilipat dengan saiz A4
2. Pelan – pelan diwarnakan mengikut Warna Pelan Landskap mewarnakan  pokok dan rumput
3. Menyediakan ruang kosong di penjuru atas pada setiap pelan berukuran 5cm x 8cm untuk dicop kelulusan Majlis
4. Tajuk cadangan projek hendaklah dicatitkan kegunaan / jenis bangunan, bilangan unit bangunan, bilangan tingkat bangunan, bangunan rumah, No. Lot / Pt No Seksyen, poskod, Bandar, negeri dan nama pemilik bangunan.
5. Setiap diperakui / di cop oleh Orang Berkelayakan yang mengemukakan pelan
6. Semua pelan perlu ditandangani oleh Orang Berkelayakan, Pemilik bangunan / pemilik tanah serta mengandungi nama, jawatan, cop, alamat penuh serta no. telefon yang boleh dihubungi.
7. Hendaklah memastikan permohonan landskap perlu dimasukkan di dalam pelan
8. Menyediakan jadual penanaman yang menunjukkan nama pokok saintifik, tempatan, saiz pokok dan bilangan pokok yang ditanam.