MENU
 
>
 1. MOTTO

“MESRA DAN PROAKTIF”

 

 1. OBJEKTIF JABATAN
 • Melaksanakan pengurusan dan perkhidmatan berkait rapat dengan perkembangan pelancongan, aktiviti kebudayaan, sukan dan kemasyarakatan.
 • Menjadi pemudah cara yang mesra di antara warga perbandaran dan jabatan di Majlis Perbandaran Manjung dalam mengurus, menganjur, menyelaras dan menjalankan aktiviti serta program pelancongan, kebudayaan, sukan dan kemasyarakatan kepada warga perbandaran Manjung.
 1. PIAGAM PELANGGAN (OBJEKTIF KUALITI JABATAN)
 • Memastikan maklumbalas permohonan sewaan/penggunaan Dewan Majlis / Kompleks Sukan / Kemudahan Awam dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan.

 

 1. FUNGSI JABATAN)

 

 1. Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana dan menyelia Bahagian Kemasyarakatan, Bahagian Pelancongan & Kebudayaan dan Bahagian Sukan secara keseluruhan.
 2. Bertindak sebagai pemudahcara yang mesra di antara warga perbandaran dan jabatan di Majlis Perbandaran Manjung dalam menganjur, menyelaras dan menyediakan aktiviti serta program kemasyarakatan kepada masyarakat setempat.
 3. Bertindak sebagai sebuah jabatan yang menjadi saluran komunikasi dan informasi utama penduduk serta penyebaran informasi antara dua pihak iaitu pihak Majlis Perbandaran Manjung dan warga perbandaran.
 4. Berfungsi sebagai Jabatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan polisi kerajaan seperti Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area NKRA), Wilayah Ekonomi Koridor Utara (Northern Corridor Economic Region NCER) dan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (National Blue Ocean Strategy NBOS).
 5. Bertanggungjawab dalam melaksanakan Pelan Strategik Jabatan dan juga Pelan Tranformasi Pihak Berkuasa Tempatan bagi perkara yang berkaitan dengan hal ehwal komuniti dan penglibatan penduduk.
 6. Menyelaras Ahli Majlis sebagai Pengerusi Penyelaras Jawatankuasa Penduduk, Area Officer dan Liason Officer melalui pengurusan dan mengendalikan dialog atau pertemuan bersama pemimpin tempatan seperti Kawasan Rukun Tetangga (KRT), orang awam, sesi town hall meeting ataupun kaedah perjumpaan bersesuaian dan turun padang.
 7. Bertanggungjawab terhadap perancangan, pengurusan dan pelaksanaan Majlis Masyarakt Sivil, Majlis Perbandaran Manjung khususnya melibatkan aktiviti dan program yang berkaitan.
 8. Mengurus dan mengawal selia perjalanan Perpustakaan & Galeri Komuniti Majlis Perbandaran Manjung.
 9. Bertanggungjawab dalam menyelaras dan mengendalikan program dan acara pelancongan, kebudayaan dan sukan yang melibatkan penganjuran pihak Majlis atau pelaksanaan melalui kaedah bekerjasama dengan agensi/jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO) serta pihak swasta.
 10. Menguruskan Pusat Informasi Pulau Pangkor, Pusat Intergrasi Pelancongan Lumut sebagai pusat koordinasi dan operasi perkhidmatan kepada para pelancong, pelabur, pelajar dan warga perbandaran.
 11. Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengurusan sewaan/penggunaan Dewan Majlis, Kompleks Sukan dan Kemudahan Awam milik Majlis Perbandaran Manjung.
 12. Menyelaras program Bersih dan Indah di Daerah Manjung bersama Jabatan Kesihatan Awam & Perkhidmatan Perbandaran.
 13. Merancang, mengurus, melaksana dan menyelia Program Local Agenda 21 (LA21) Majlis Perbandaran Manjung.
 14. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengurusan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) dibawah Kementerian dan juga Kerajaan Negeri.
 15. Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan hubungan antarabangsa merangkumi networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar Negara atau pihak berkepentingan dalam usaha menghasilkan hubungan kerjasama.
 16. Merancang, mengurus dan melaksanakan inisiatif bagi membantu meningkatkan taraf hidup golongan miskin Bandar di kawasan perbandaran melalui inisiatif seperti mewujudkan peluang pekerjaan bersama syarikat yang berminat untuk memberi tawaran, ruang perniagaan dan juga bantuan keperluan harian.
 17. Bertanggungjawab dalam usaha meneruskan kerjasama rapat diantara pihak Majlis Perbandaran Manjung dengan sektor awam dan swasta, NGO dalam menggubal dan melaksanakan pengurusan sosial masyarakat perbandaran.
 18. Merancang, mengurus, melaksana dan menyelia usaha-usaha meningkatkan taraf hidup golongan belia dan juga golongan orang kurang upaya (OKU) melalui prospek seperti peluang perniagaan di premis milik Majlis dan peluang meningkatkan ekonomi.
 19. Melaksanakan usaha menghargai warga perbandaran Manjung melalui program apresiasi dan penghargaan kepada komuniti dan semua agensi yang terlibat.
 20. Bertindak sebagai sebuah jabatan yang menjadi penyelaras pengurusan bencana Majlis Perbandaran Manjung.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 Oktober 2021 - 4:47pm